REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
BRASSICA RACZKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

§ 1
Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Brassica Raczkiewicz sp. k. z siedzibą w Wielkiej Wsi, ul. Krakowska 53 (dalej: Brassica), tel.: +48 12 420 10 77, adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., strona internetowa: www.brassica.bio

2. Definicje: 
1) Portal - strona internetowa dostępna pod adresem www.brassica.bio, 
2) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,
3) Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,
4) Usługa lub Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Brassica określone w § 2 Regulaminu,
5) Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi,
6) Użytkownik - podmiot korzystający z Portalu lub z Usług, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta z Brassica wraz z wejściem przez Użytkownika do Portalu lub wybranych przez niego podstron Portalu lub z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług.

4. Rozpoczęcie korzystania z Portalu lub Usług jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika warunków Regulaminu.

5. Użytkownik przez wejście do Portalu lub przez skorzystanie z Usług wyraża zgodę na natychmiastowe wykonanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną i przyjmuje do wiadomości, że tym samym traci prawo do odstąpienia od tej umowy z chwilą skorzystania z Usług lub Portalu.

6. Brassica informuje, zgodnie z art. 6 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem Usług lub Portalu, wprowadzanych przez Brassica do Systemu teleinformatycznego którym posługuje się Użytkownik, określone zostały w Polityce prywatności oraz Polityce cookies.

§ 2
Usługi


Regulamin dotyczy następujących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Brassica:
1) Zamówienia - usługa polegająca na udostępnieniu formularza do zamówienia produktów oferowanych przez Brassica. Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przez Brassica zamówienia,

2) Zapytania - usługa polegająca na udostępnieniu formularza do sporządzenia i wysłania zapytania do Brassica, na które udzielana jest odpowiedź.


§ 3
Warunki świadczenia Usług


1. Brassica udostępnia Usługi lub Portal na rzecz Użytkownika nieodpłatnie w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. 

2. Celem skorzystania z Portalu lub Usług, Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym Brassica: 
1) dostęp do sieci Internet,
2) posiadanie konta poczty elektronicznej, 
3) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersjach 1.x i wyższych lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych lub Safari 5 lub wyższy.

3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu. 

4. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Systemów teleinformatycznych treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Systemów teleinformatycznych, treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ogólnie przyjętymi normami społecznymi, moralnymi lub godzącymi w dobre obyczaje.

5. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu teleinformatycznego, Brassica ma prawo do zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług lub dostępności Portalu, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu teleinformatycznego.

6. Brassica ma prawo zaprzestać świadczenia Usług lub udostępniania Portalu w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.

7. Brassica ma prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.

8. Brassica nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemów teleinformatycznych, za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

9. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Brassica określa Polityka prywatności.

§ 4
Prawa własności intelektualnej


1. Wszelkie prawa do treści zawartych na Portalu oraz będących składnikiem Usług, przysługują Brassica.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych na Portalu oraz będących składnikiem Usług wyłącznie na warunkach określonych Regulaminem i wyłącznie w zakresie użytku osobistego.

3. Żaden fragment (np. tekst, grafika, logotypy, ikony, pliki audio, wideo, pliki z danymi oraz wszelkie inne dane) prezentowany w Portalu lub będący składnikiem Usług nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie bez uprzedniego zezwolenia Brassica.

§ 5
Postępowanie reklamacyjne


1. Reklamacje dotyczące Usług należy zgłaszać na adres email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pisemnie na adres Brassica.

2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.

3. Każda reklamacja powinna zawierać krótki opis problemu, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej). 

4. Brassica dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od ich otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Brassica niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji. 

5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 powyżej lub złożone po terminie.

§ 6
Zagrożenia związane z korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną


1. Brassica podejmuje działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznych warunków korzystania z Portalu i Usług przez odpowiednie zabezpieczenia własnego Systemu teleinformatycznego.

2. Niezależnie od podejmowania działań o których mowa w ust. 1, Brassica informuje o szczególnych, potencjalnych zagrożeniach mogących powstać w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Usług lub Portalu.

3. Podstawowe zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet, to:
1) programy szpiegujące - programy śledzące działania Użytkownika, które gromadzą informacje o Użytkowniku i wysyłają je - zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody - autorowi programu,
2) spam - niezamawiane wiadomości rozsyłane do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym,
3) phishing - wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję.

4. W celu uniknięcia zagrożeń o których mowa w ust. 3 Brassica zaleca:
1) instalację programów antywirusowych podlegających stałej aktualizacji,
2) włączenie zapory sieciowej (tzw. firewall),
3) nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
4) czytanie okien instalacyjnych aplikacji, 
5) regularne skanowanie systemu programem antywirusowym,
6) instalację programów prewencyjnych (wykrywanie i zapobieganie włamaniom),
7) używanie oryginalnego systemu i aplikacji.

§ 7
Postanowienia końcowe


1. Regulamin niniejszy obowiązuje od 1 sierpnia 2018 r. 

2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona w każdej chwili przez Użytkownika przez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.

3. Brassica zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie www.brassica.bio i będą wchodzić w życie z dniem publikacji.

4. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Portalu lub Usług. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron z chwilą opuszczenia Portalu lub zaprzestania korzystania z Usług.

5. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

Organic Food

Truly healthy food!
Natural, healthy products without chemicals.

In 2013, the founder of the Brassica company and brand - Grzegorz Raczkiewicz, invented, designed and introduced to the market a revolutionary packaging with a valve for sauerkraut, thanks to which you can buy sauerkraut without chemicals - having all the health and taste qualities.

Certificates

We Are Certified
We Are Certified
We Are Certified
We Are Certified
We Are Certified

INDUSTRIAL DESIGNS RESERVED
Office For Harmonization
In The Internal Market
No 002421495-0001 on 10.03.2014.

Contacts

  BRASSICA Raczkiewicz sp.k.

  ul. Krakowska 53, 32-089 Wielka Wieś

  ul. Żarnowiecka 18, 32-250 Charsznica

  e-mail: info (@) kiszonakapusta.pl

  +48 664 170 073

  NIP: 5130251720, REGON: 368433604   KRS: 0000697941

We invite you to cooperation